PMYO BAŞVURU ŞARTLARI
POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU GİRİŞ YÖNETMELİĞİNE GÖRE 2008 YILI POLİS MESLEK YÜKSEK OKULLARI BAŞVURULARINDA ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı lise mezunu olmak ve herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,
c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2008 yılı içinde yapılan üniversiteye giriş sınavından, birinci bölüm puan türlerinin herhangi birinden (ÖSS-SÖZ-1,ÖSS-SAY-1,ÖSS-EA-1 VEYA ÖSS-DİL) en az (200) ham puan almış olmak;
Emniyet Teşkilatı personeli Şehit ve Görev Malulü eş ve çocuklarından 2008 yılı içinde yapılan üniversiteye giriş sınavından,  birinci bölüm puan türlerinin herhangi birinden (ÖSS-SÖZ-1,ÖSS-SAY-1,ÖSS-EA-1 VEYA ÖSS-DİL) en az (160) ham puan almış olmak istenilecektir.  
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim tarihi itibariyle (1 Ekim 2008) 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 23 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 25 yaşından gün almamış olmak, (Buna göre, bayan ve askerlik hizmetini yapmayan erkeklerde 01 Ekim 1986 - 01 Ekim 1990 tarihleri arası, askerlik hizmetini yapmış erkeklerde 01 Ekim 1984 ve takip eden tarihlerde doğmuş olmak)
e) Bayanlar için 1,65 cm. erkekler için 1,67 cm.'den kısa boylu olmamak ve boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kg eksik veya fazla fark olmamak,
f) Sağlık yönünden, Sağlık Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde aranılan sağlık şartlarına uygun olmak, (detaylı bilgi aşağıdadır.)
g) Turistik işletme belgesi olan yerler hariç olmak üzere, daha çok suçluların barındığı veya suç işlemeye müsait yerlerde çalışmamak, genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir iştigali bulunmamak; genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video bant, teyp kaseti, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan benzeri muzır neşriyat ve benzeri işler üzerinde çalışmaktan haklarında herhangi bir adli veya idari takibat devam ediyor olmamak veya hüküm giymemiş olmak,
h) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan adli kovuşturmaya tabi olmamak,
i) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek,
j) Alkol, uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile kumar alışkanlığı bulunmamak,
k) Eşi hakkında; affa uğramış olsa bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlarla, zimmet, ihtilas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,
l) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
m) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen durumlar hariç olmak üzere, 9 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine göre, "Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilmemiş olmak,
n) Herhangi bir nedenle Polis Meslek Yüksekokulundan çıkmış veya çıkarılmış olmamak,
şartları aranır.
 
BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

İNTERNET ÜZERİNDEN ÖN BAŞVURU
Polis Meslek Yüksek Okullarına ön başvuru etmek isteyen adaylar Başkanlığımızca ilan edilecek tarihler arasında http://pmyo.egm.gov.tr/  adresinden ön başvurularını yapabileceklerdir. (İnternet üzerinden ön başvuru kesin müracaat sayılmaz. Ön başvuruları Sınav Merkezlerince onaylanmayan adayların ön başvurularının hukuki geçerliliği yoktur.)

POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU SINAVI BAŞVURUSU ONAYLATMAK VE EVRAK TESLİMİ
İnternetten ön başvuru yapan ve 2008 ÖSS başvuru puanı tutan adayların Başkanlıkca ilan edilecek tarihler arasında aşağıda bulunan "İkamet İllerine Göre Başvuru ve Sınav Merkezleri"ne dosya ve evraklarını teslim etmek, başvurularını onaylatmak ve Mülakat Sınav Giriş Belgelerini almak için şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İnternet üzerinden ön başvuruda bulunan ancak Polis Akademisi Başkanlığı tarafından belirlenen şartları taşımayan veya Başkanlıkça belirlenen tarihler arasında dosya ve evraklarını teslim etmek, başvurularını onaylatmak ve Mülakat Sınav Giriş Belgelerini almak için başvuru merkezlerine şahsen gelmeyen adayların ön başvuruları hukuki bir geçerlilik taşımayacağı için iptal edilecektir. 
 
BAŞVURU KILAVUZU
2008-2009 Akademik yılı Polis Meslek Yüksek Okulları giriş şartları, sınav müracaatı ve şeklinin yer aldığı 2008 Yılı Polis Meslek Yüksekokulları Öğrenci Başvuru ve Seçme Kılavuzu ileriki tarihlerde web sitemizden yayınlanacaktır. 
 
BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER :
1- Başvuru dosyası, ( Sınav ücretini yatırıldığına dair Banka Dekontunun ibrazı halinde Başvuru Merkezlerinden verilecektir. )
2- Başvuru dilekçesi, ( Sınav dosyasının içerisinde mevcuttur. )
3- Sınav ücretini yatırıldığına dair Banka Dekontu, ( Banka hesap numarası ve sınav ücreti aşağıda belirtilmiştir. )
4-Nüfus cüzdanı aslı ile birlikte fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,
5-Lise Diploması veya çıkış belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi veya noterden tasdikli örneği, (Yüksek okul mezunu veya yüksek okulda öğrenim görenler lise diplomalarını temin edememeleri halinde, yüksek okul müdürlüklerinden lise diplomalarının tasdikli suretini veya mezun oldukları liseden, mezun oldukları bölümü belirtir belge istenilecektir. Ancak, bu adaylar yazılı sınavında başarılı olmaları halinde okula kayıt esnasında lise diplomalarının aslını ibraz etmek zorundadırlar.)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortaöğretim kurumlarınca Türkçe olarak tanzim edilen diploma ve diğer öğrenim belgeleri kabul edilerek herhangi bir denklik belgesi istenilmeyecektir.
6- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5 inci ve 10 uncu maddelerinde belirtilen hususlara uygun son bir yıl içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf, (Fotoğrafların arkasına tc kimlik no, ad, soyad yazılacak ve zarf içerisinde teslim edilecektir.)
7- İkametgah belgesi,
8-2008 Yılı ÖSS sonuç belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi veya noterden tasdikli örneği, (Başvuru tarihi itibariyle ÖSS sonuç belgesi eline ulaşmayan adaylardan, kendisine ait ÖSS sonuç belgesini gösterir internet çıktısı üzerindeki bilgilerin doğru olduğuna dair aday tarafından altının imzalanması şartıyla ÖSS sonuç belgesi yerine kabul edilecektir. Ancak, bu adaylar yazılı sınavında başarılı olmaları halinde okula kayıt esnasında ÖSS sonuç belgesinin aslını ibraz etmek zorundadırlar.)
9- Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
10- Kendisinin ve evli ise eşinin adli sicil belgeleri (Adli sicil kaydı bulunanlar ilgili mahkeme kararını ibraz edeceklerdir),
11- Askerlik hizmetini yapmış adaylardan, başvuru esnasında "Askerlik Terhis Belgesi" aslı ile birlikte fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,
12- Askerlik hizmetini yapmamış 2 yıllık veya 4 yıllık fakülte mezunu adayların 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereğince askerlik tecil işlemleri yapılamayacağından, bu durumdaki adayların başvuruları ancak 2010 yılı temmuz ayı sonuna kadar tecil belgesi getirmeleri halinde kabul edilecektir,
Tecil belgesi getirmeyen ve başvuru esnasında yüksek okul veya fakülte mezunu olduğunu beyan etmeyen adayların daha sonra yazılı sınavında başarılı olmaları halinde geçici kayıtları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi Polis Meslek Yüksek Okulundan ilişikleri kesilir.
Askerlik hizmetini yapmamış diğer adaylardan ise yazılı sınavda başarılı olmaları halinde Polis Meslek Yüksek Okuluna kayıt esnasında bağlı bulunduğu askerlik şubesinden "Polis Meslek Yüksek Okuluna kayıt olmasında askerlik yönünden sakınca yoktur" ibareli belge veya Tecil Belgesi,(Sınavlarda başarılı olan askerliğini yapmayan 1986 doğumlu erkek adaylardan istenilecektir.)
13- Evli ise evlenme cüzdanı aslı ve fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,
 
Ayrıca, Şehit veya Görev Malulü olan Emniyet Teşkilatı personelinin eş ve çocuklarından Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığından alınan şehitlik veya görev malullük belgesi istenir. (Son bir yılda alınan belgeler geçerlidir.)

DİKKAT : Ön başvurusunu yapıp ta evraklarını belirtilen sürede teslim etmeyen, başvurusunu yapmayan veya yapamayan, yada başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, mülakat (değerlendirme) ve yazılı sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran ve aynı işlem için birden fazla ücret yatıran veya sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların yatırmış oldukları sınav ücreti geri verilmez. Hiç bir surette sınav ücreti iade edilmeyeceğinden, adayların mağdur olmamaları için başvuru şartlarını çok iyi inceleyerek, şartları taşımaları halinde sınav ücretini yatırmaları gerekir.
  
BAŞVURULARI KABUL EDİLEN VE EDİLMEYEN LİSE TÜRLERİ: 4652 Sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nun 10. Maddesi ve Polis Meslek Yüksek Okulları Giriş Yönetmeliğinin 5. maddesine göre başvurusu kabul edilen ve edilmeyen okulların listesi aşağıda belirtilmiştir.

ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında Polis Meslek Yüksek Okullarımıza alınacak öğrenci sayıları ilerki tarihlerde web sitemizden yayınlanacaktır. ( Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Görev Malulü eş ve çocukları ile İdari Mahkeme Kararı sonucu planlaması yapılacak öğenci sayısı bu sayıya dahil değildir.)
 
ADAY BAŞVURU DOSYASI VE DİLEKÇESİ : Müracaat öncesi aşağıda belirtilen Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne ait banka hesap numarasına aday adına yatırılacak olan sınav ücretine ait banka dekontunun ibraz halinde aşağıdaki sınav merkezlerinin herhangi birinden Temmuz-2008 tarihinde temin edilebilir.
 
BAŞVURU MERKEZLERİ : Ankara ilinde ikamet eden adaylar Polis Akademisi Başkanlığı Anıttepe kampüsüne, diğer ikamet illerine göre aşağıda bulunan Polis Meslek Yüksek Okullarına yapacaklardır.
Adaylar ikamet ilinin bağlı bulunduğu Sınav Merkezinden başka herhangi bir sınav merkezine başvuruda bulunamazlar. 
 
İNTERNETTEN ÖN BAŞVURU TARİHLERİ : 
ÖSS sonuçları açıklandıktan 2 gün sonra web sitemizden 29 Temmuz 2008 tarihine kadar yapılabilecektir.
 
ADAY BAŞVURU VE KAYIT KABUL TARİHLERİ : 21-29 Temmuz 2008 
 
MÜLAKAT SINAVI TARİHLERİ : 4-14 Ağustos 2008
 
YAZILI SINAV TARİHİ : 14 Eylül 2008 (ÖSYM Başkanlığınca yapılacaktır.)
 
YAZILI SINAV ÜCRETİ :  30 YTL (Otuz Yeni Türk Lirası.) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar tarafından ÖSYM Başkanlığınca ilan edilecek banka hesap numaralarına yatırılacaktır.
 
BAŞVURU ÜCRETİ :  .......  

BAŞVURU İÇİN BANKA HESAP NUMARASI : ...... 

İRTİBAT ADRESİ : Polis Akademisi Başkanlığı 06580 Anıttepe/ANKARA veya Polis Meslek Yüksek Okulları
 
WEB ADRESLERİ : www.egm.gov.tr ve www.pa.edu.tr 
E-POSTA ADRESİ : bilgiedinme@egm.gov.tr
 
TEL : (0312) 412 12 56-57-60
FORUMDAKİ SON KONULAR
 
Dinamik Css Menü
Reklam
 
POLİS RESİM GALERİSİ
 
ATATÜRK KÖŞESİ
 
Image Hosted by ImageShack.us
SOHBET
 

 
Bugün 3 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=